EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kamieńcu Ząbkowickim
informuje o otrzymaniu pomocy z EFRROW:


"EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:
EUROPA INWESTUJĄCA  W OBSZARY WIEJSKIE"
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Realizowana operacja:

,,Kompleksowa renowacja witraży kościoła Wniebowzięcia NMP
w Kamieńcu Ząbkowickim z wyłączeniem ściany południowej"

Celem operacji jest wykonanie renowacji wraz z termoizolacją okien witrażowych w kościele pw. Wniebowzięcia NMP
w Kamieńcu Ząbkowickim: 5 w ścianie północnej, 3 w ścianie wschodniej i 12 w wieżyczkach kaplic ściany wschodniej.
Łącznie renowacji i termoizolacji poddanych zostanie 20 okien.
Pracom restauratorskim zostanie poddany jeden obiekt, co przyczyni się do stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej
na obszarze Lokalnej Grupy Działania Qwsi w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
LGD QWSI
do rozwoju oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej.
Zadanie będzie realizowane w ramach działania PROW 2014-2020

"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

objętego Programem w zakresie:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Poddziałanie 19.2:
 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".
Fundacja Katolicka BeritSpołecznie Odpowiedzialni

“Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018”

OGŁOSZENIE z 7.11.2018

Grupa nieformalna działająca przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Kamieńcu Ząbkowickim informuje o realizacji projektu pn. 

CYSTERSI - BOGACTWO KULTUROWE NASZYCH ZIEM

dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie
w cyklu wykładów,
prowadzonych w formie prezentacji multimedialnych,
przedstawiających historię, kulturę, sztukę i gospodarkę Zakonu Cystersów.

Terminy, miejsca i tematyka wykładów:

 • 16 listopada, godz. 1630, sala GCK w Kamieńcu Ząbkowickim:
  Cystersi – zarys historii zakonu w Europie i w Polsce.

 • 20 listopada godz. 1100, Archiwum Państwowe w Kamieńcu Ząbkowickim:
  Zakon cystersów w dokumentach.
  (Prezentacja dokumentów pocysterskich oraz zwiedzanie archiwum - dawnego pałacu opata);

 • 23 listopada, godz. 1100, kościół parafialny w Kamieńcu Ząbkowickim:
  Dobra pocysterskie w zbiorach parafii.
  (Prezentacja multimedialna oraz zwiedzanie Muzeum kamienieckich cystersów);

 • 30 listopada, godz. 1630, kościół parafialny w Kamieńcu Ząbkowickim:
  Historia zakonu cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim.
  (Prezentacja oraz omówienie najważniejszych zabytków kościoła parafialnego);

 • 7 grudnia, godz. 1700, sala GCK w Kamieńcu Ząbkowickim:
  Klasztor w Henrykowie.
  (Historia zakonu i prezentacja zabytków cysterskich).


Projekt skierowany jest do osób w wieku emerytalnym, seniorów, do grupy osób, którzy wkroczyli w tzw. trzeci wiek,
 jednakże zapraszamy także wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Plakat informacyjnyProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich


OGŁOSZENIE z 5.07.2018

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kamieńcu Ząbkowickim zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkurencyjnym  na wykonanie renowacji okien witrażowych wraz z termoizolacją w ramach zadania pn.:
,,Kompleksowa renowacja witraży kościoła Wniebowzięcia NMP
w Kamieńcu Ząbkowickim z wyłączeniem ściany południowej
’’

realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 współfinansowanego w ramach Umowy o przyznaniu pomocy Nr  00404-6935-UM0110766/18 zawartej w dniu 3 lipca 2018 roku.

Szczegółowy opis prac określa Zapytanie ofertowe oraz Kosztorys inwestorski - książka przedmiarów.
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Ogłoszenie zostało opublikowane pod numerem 124/05/07/2018
na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia
Termin składania ofert - do 20 lipca 2018 roku.

Informacja do ogłoszenia:

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA NR 1/19.2/PROW/2018
DO OGŁOSZENIA ID 124/05/07/2018 z 23.07.2018

Dnia 23 lipca 2018 roku Komisja dokonała wyboru Wykonawcy dla zadania pn.
"Kompleksowa renowacja witraży kościoła Wniebowzięcia NMP w Kamieńcu Ząbkowickim
z wyłączeniem ściany południowej"
Protokół z postępowania dostępny pod poniższym przyciskiem:

Protokół z postępowania

Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

ŁĄCZY NAS WIARA

Z dumą informujemy naszych Parafian, że otrzymaliśmy dotację na projekt pn.
Łączy nas wiara / Víra nás spojuje
(
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000747).

Jest to projekt transgraniczny, realizowany wspólnie z czeskim partnerem, którym jest Parafia Rzymskokatolicka w Neratovie. Budżet całego projektu wynosi ok. 49 tysięcy euro, z czego budżet po polskiej stronie wynosi około 15 tysięcy euro.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 “Przekraczamy granice” oraz budżetu państwa, za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Przewidziane dofinansowanie wynosi 90% wartości projektu.

Projekt Łączy nas wiara został ukierunkowany na większe wykorzystanie bogactwa kulturowego polsko-czeskiego pogranicza w rejonie Sudetów. Jest to pierwszy wspólny projekt, realizowany przez naszą Parafię wraz z Parafią w Neratovie. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez udostępnienie zamkniętych obecnie pomieszczeń w zabytkowych kościołach oraz zorganizowanie w nich wystaw historycznych: w Neratovie - wystawy złożonej m.in. z ocalonych przedmiotów z dawnego wyposażenia świątyni, w Kamieńcu Ząbkowickim-wystawy paramentów a szat liturgicznych. Rezultaty projektu zostaną wsparte odpowiednimi działaniami promocyjnymi.

Cele:

 • Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

 • Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

 • Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego, jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu.

Wzajemne odwiedziny partnerskich Parafii podczas realizacji projektu oraz wzajemna promocja projektu da nam szansę na wzajemne poznanie. Mamy nadzieję, że w wyniku realizacji wspólnego projektu nawiążemy nowe kontakty, a może nawet przyjaźnie.

Dzięki nieoficjalnym spotkaniom ludności po obu stronach granicy, do których będzie dochodzić podczas realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, podczas odwiedzania wystaw, niewątpliwie produkty projektu przyczynią się do nawiązywania nowych kontaktów, usuwania barier i pogłębiania przyjaźni nie tylko pomiędzy partnerami projektu, ale także pomiędzy mieszkańcami obszarów przygranicznych. Wspólne działania Parafii, jako partnerów, doprowadzą do pogłębiania kontaktów i pozwolą na swobodne przenikanie kultur i tradycji między regionami.

Do nawiązania pierwszych kontaktów z Parafią Neratov doszło w czerwcu 2016 roku. Już wtedy powstał zamysł wspólnego projektu. W następnych miesiącach, podczas kolejnych odwiedzin, przedstawiciele obu Parafii poznawali się wzajemnie, a wspólne plany się konkretyzowały. W październiku doszło do spotkania na plebanii w Kamieńcu Ząbkowickim, na którym partnerzy przedstawili sobie swoje części projektu, omówili kluczowe działania projektu, punkty budżetu, zadania dla poszczególnych członków zespołu i podpisali umowę o współpracy. Parafia Rzymskokatolicka Neratov została ustanowiona wiodącym partnerem projektu. W kolejnych miesiącach, wspólnymi siłami został sporządzony i złożony wniosek. W połowie marca br. zapadła decyzja o pozytywnym przejściu wniosku przez kolejne etapy kwalifikowalności i otrzymaniu dotacji na realizację wspólnego projektu.

Nasz Partner

Neratov to mała wieś położona w Górach Orlickich, tuż przy polsko-czeskiej granicy. Najbliższe przejścia graniczne dla aut położone są w Niemojowie (kilka km na południe od Neratova) i w Mostowicach (kilka km na północ od Neratova). W Neratovie znajduje się cenny zabytek - barokowy kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Został on konsekrowany w 1733 roku, a później stał się bardzo często odwiedzanym miejscem pielgrzymkowym. Pod koniec II wojny światowej radziecki żołnierz wystrzelił w jego kierunku z pancerfausta, wskutek czego kościół spłonął i od tego czasu popadał w ruinę. W 1973 roku wydano dokument, w którym nakazano rozbiórkę ruin kościoła. Na szczęście, ze względu na brak funduszy, do rozbiórki nie doszło. Od 1992 roku kościół jest stopniowo odnawiany, przy ogromnym zaangażowaniu i determinacji proboszcza Josefa Suchára oraz członków Stowarzyszenia Neratov. Podczas remontu kościół otrzymał niespotykany, przeszklony dach w kształcie krzyża, który stał się wizytówką nie tylko Parafii Neratov, ale także Stowarzyszenia Neratov i całej wsi.

Kościół w Neratovie

Więcej informacji o Neratovie, jego historii i Stowarzyszeniu pod poniższym linkiem

https://www.neratov.cz

Dokumenty związane z projektem

26 czerwca 2017 - Zapytanie ofertowe 1/2017
8 lipca 2017 - Informacja do Zapytania 1/2017
5 sierpnia 2017 - Zapytanie ofertowe 2/2017
5 sierpnia 2017 - Zapytanie ofertowe 3/2017
16 sierpnia 2017 - Informacja do Zapytania 2/2017
21 sierpnia 2017 - Informacja do Zapytania 3/2017
28 września 2017 - Zapytanie ofertowe 4/2017
28 września 2017 - Zapytanie ofertowe 5/2017

28 września 2017 - Zapytanie ofertowe 6/2017
30 września 2017 - Zapytanie ofertowe 7/2017
9 października 2017 - Informacja do Zapytania 4/2017
9 października 2017 - Infromacja do Zapytania 5/2017
9 października 2017 - Informacja do Zapytania 6/2017
9 października 2017 - Infromacja do Zapytania 7/2017
14 października 2017 - Zapytanie ofertowe 3/II/2017
24 października 2017 - Informacja do Zapytania 3/II/2017
7 grudnia 2017 - Zapytanie ofertowe 8/2017
16 grudnia 2017- Zapytanie ofertowe 9/2017
19 grudnia 2017 - Informacja do Zapytania 8/2017
29 grudnia 2017 - Informacja do Zapytania 9/2017

Zakończenie projektu

W Wielkim Tygodniu zakończyły się prace nad projektem, a efektem rocznych wysiłków było stworzenie
WYSTAWY SZAT I PARAMENTÓW LITURGICZNYCH, której otwarcie miało miejsce 28 marca, w Wielką Środę.
Ekspozycja ta jest częścią przygotowywanego Muzeum Kamienieckich Cystersów, którego otwarcie
planowane jest w czerwcu bieżącego roku.
Uczestnicząca w otwarciu delegacja z partnerskiego Neratova zaprosiła wszystkich uczestników na otwarcie symetrycznej wystawy strony czeskiej zaplanowane w Wielki Piątek.
 

Fotografie z uroczystości  w 

Ulotka informacyjna o projekcie
stat4u