Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania miał różne nazwy. W Kościele zachodnim najbardziej rozpowszechniła się nazwa confirmatio – umocnienie. W języku polskim słowo bierzmowanie pochodzi od słowa Bierzmo. W starych budowlach była to poprzeczna belka podtrzymywała sklepienie – bo bierzmowanie ma być tym, co podtrzymuje nasze dojrzałe życie chrześcijańskie.

Bierzmowanie jest dopełnieniem sakramentu chrztu, napełnieniem mocą Ducha świętego, aby w pełni i dojrzale żyć w Kościele, uzdolnieniem ale i zobowiązaniem do szerzenia wiary słowem i czynem oraz bronienia wiary.

Znakiem sakramentu bierzmowania jest namaszczenie oliwą. Jest to znak  obfitości, radości, oczyszczenia, uzdrowienia, umocnienia, a także znak konsekracji czyli poświęcenia bierzmowanego Bogu. Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje znamię Ducha Świętego, znak przynależności i poddania się Temu, który nas naznaczył. Słowo namaszczony w języku greckim christos. Więc my, namaszczeni, przynależymy do Chrystusa i mamy się do Niego upodabniać.

Dokumenty potrzebne przy sakramencie bierzmowania:

1. metryka chrztu,

2. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,

3. w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

  
          Pytania 

stat4u